Karper- Wedstrijd reglement.

Het wedstrijd reglement voor de karper wedstrijden is als volgt opgesteld:

  • Voor deelname aan een of meerdere wedstrijden dient men lid te zijn van HSV – Ons Genoegen Maaspoort en/of te beschikken over een schriftelijke toestemming uitgegeven door het bestuur van HSV – Ons Genoegen Maaspoort. Aanmelden voor deelname is tot 24 uur voor aanvang wedstrijd op basis van wie eerst komt eerst maalt;
  • Regels vastgesteld in het reglement “grotere vissoorten” hiervan kan in dit karper wedstrijdreglement vanaf geweken worden echter altijd in overleg met het bestuur van HSV – Ons Genoegen Maaspoort;
  • Inschrijfgeld en/of inleg is per persoon dit voor deelname aan alle karper wedstrijd delen van het lopende jaar, Art. 16 van het HH is van toepassing;
  • Voor reeds aangemelde personen geld de betalingsverplichting indien inleg van toepassing is, de inleg moet uiterlijk twee weken voor aanvang van het eerste wedstrijd weekend afgedragen zijn of overgemaakt naar de penningmeester dit i.v.m. aanschaf prijzen, tenzij dit anders is overeen gekomen met het bestuur.

Documenten:
Voor deelname aan één of meerdere wedstrijden dient men lid te zijn van HSV Ons Genoegen Maaspoort en/of te beschikken over een schriftelijke toestemming uitgegeven door het bestuur – Regels vastgesteld in het reglement “grotere vissoorten” hiervan kan in het karper wedstrijdreglement vanaf geweken worden echter altijd in overleg met het bestuur – Inschrijfgeld en/of inleg is per persoon voor deelname aan de karper wedstrijd delen van het lopende jaar, Art. 16 van het HH is van toepassing, voor reeds aangemelde personen geld de betalingsverplichting. Indien inleg van toepassing is, dient de inleg uiterlijk twee weken voor aanvang van het eerste wedstrijd weekend afgedragen zijn of overgemaakt naar de penningmeester dit i.v.m. aanschaf prijzen, tenzij dit anders is overeen gekomen met het bestuur.

Wedstrijdduur/zones:
Het tijdstip, duur en data van de wedstrijden en alle berichtgevingen hieromtrent worden vastgesteld en gedaan door het bestuur die er zorg voor draagt dat zaken vooraf en tijdens de wedstrijd bekend worden gemaakt. Doorgaans worden indien van toepassing updates gegeven tijdens de loting;
Trekking van de steknummers geschied aan de waterkant, 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Let op !, van de deelnemende koppels moet tenminste een persoon zelf het lotnummer trekken;
Het steknummer staat duidelijk vermeld op de zone kaart, deze kunnen daarnaast ook met bordjes aangegeven worden, men is verplicht vanuit de toegewezen zone’s deel te nemen aan de wedstrijd, hengelsport benodigdheden als tenten worden opgesteld aan deze zones grenzende oever;
Het is verboden om buiten de vooraf vastgestelde en toegewezen zone te vissen;
Peilen voor aanvang en tijdens de wedstrijd(en) is toegestaan zolang dit gebeurd binnen de toegewezen zone;
Het gebruik van (voer) boten (radiografisch) is toegestaan echter beslist binnen de eigen zone;
Naburige zones mogen tijdens de wedstrijd niet bevist worden door de wedstrijddeelnemers, ook niet als deze leeg of vrij zijn.

Aassoorten, Controle, Materiaal:
Aantal hengels per persoon is twee, vier hengels per koppel;Bij de zone deelnemers is tenminste een drijvend type”weigh sling” aanwezig zoals omschreven in het reglement “grotere vissoorten”;
Maximaal 10 Kg voer per deelnemer per wedstrijddeel, meewerken aan controle op goed voorbereide partikels of het totaal gewicht is verplicht;
Wedstrijddeelnemers mogen 10 dagen voor aanvang van de wedstrijd niet meer voeren, mogen voor de wedstrijd wel vissen en eventueel bijvoeren, voor alle leden geld dat gericht vissen op karper vanaf 66 uur of minder voor aanvang wedstrijd is niet toegestaan;Voor de wedstrijden tellen alle karpersoorten mee, ook kruis en gras-karpers;
Het startsignaal en eindsignaal is een toeter of anders, er kan direct na de loting gevist worden. Is een van de deelnemers aan het drillen tijdens het eindsignaal “deze deelnemer heeft de hengel al in zijn handen“, dan telt deze nog mee voor de score echter moet hierbij wel de deelnemers ervan op hoogte stellen bijvoorbeeld in de WhatsApp groep, dit dient te gebeuren nog voor het eindsignaal;
Het is verboden om montages te gebruiken waarbij het lood (werpgewicht) na breuk niet van de lijn kan schuiven, de zogenaamde vastlood systemen, maak altijd gebruik van zgn safety rigs;
Het is verboden om gevlochten lijn als hoofdlijn te gebruiken, gevlochten lijn als onderlijn (rig) is wel toegestaan;
Hulp van anderen als de koppel-maat is alleen toegestaan in bijzondere gevallen. Het bestuur zal i.v.m. slechte weersomstandigheden of andere calamiteiten de wedstrijd(en) onderbreken of afgelasten indien deze dit noodzakelijk achten;
Deelnemers melden elke karpervangst direct in de Whatsappgroep OGM-KK (ook nachts), de gevangen karper(s) gaan onmiddellijk in de goedgekeurde sling (drijvend model) bewaard worden in afwachting van weging;
In alle wedstrijden wordt er gevist op gewicht en/of punten. Weging en eventuele meting telt alleen voor het klassement als deze is uitgevoerd zoals omschreven in dit reglement of door het bestuur aangewezen personen. Deze maken gebruik van weegmiddelen die door het bestuur zijn goedgekeurd, de beslissing is op basis van het totale gewicht van de gevangen karpers. Deelnemer(s) met het hoogste totaal is de winnaar. Bij een gelijke stand telt het hoogste aantal gevangen karpers, bij nog steeds gelijke stand zal het gewicht van de zwaarste doorslaggevend zijn;
Karpers die gevangen worden aan de hengels van de zone-deelnemer (koppelmaat) tellen niet voor de vanger maar voor die zone-deelnemer / koppelmaat;

Het is verboden:
Om met motorvoertuigen over de fietspaden, voetpaden of grasvelden te rijden, dit mag ook niet voor het kortstondig in- uitladen van de visspullen (wegenverkeerswet). Uitzondering op deze regel kan alleen gegeven worden door het bestuur;
Om de visstek (viswater) te verlaten als van deze deelnemer het haakaas zich nog in het viswater bevind (hengels binnen halen), deze regel is niet van toepassing voor de nader te noemen weger als deze zijn visstek heeft verlaten voor zaken die voor de wedstrijd van belang zijn. Bijvoorbeeld het wegen van de gevangen karper(s) bij een van de deelnemers aan de wedstrijd;

Wedstrijddeelnemers mogen hun zone/wedstrijdveld tijdelijk verlaten, voor periodes langer als maximaal 30 minuten altijd overleg met het bestuur. Voor een langere periode als 30 minuten en/of bij het verlaten van de waterkant dienen de hengels binnengehaald / opgeruimd te worden tenzij anders bepaald / besproken met het bestuur.

Voor alle deelnemers geld het volgende:
Houd u naast de wedstrijdstrijd reglementen ook aan de overige reglementen van HSV Ons Genoegen Maaspoort – houd u aan de juiste omgangsnormen en waarden waarbij iedereen respect heeft en houd voor elkaar – Tot controle bevoegd persoon/weger maakt een vangst rapport met mogelijk ook foto’s voor het wedstrijdverslag en/of de WhatsApp groepen van HSV Ons Genoegen Maaspoort – Voor het maken van foto’s geen beelddragers anders als die van de sponsoren, het staat u vrij om een neutraal petje op te zetten. – Indien nodig worden woord of beeldmerken van niet sponsoren verplaatst of aangepast – De wedstrijd-sfeer moet zijn een wedstrijd tussen leden van de vereniging onderling en niet die van verschillende boilie merken.

Weging – Fiets – Weegmiddelen – Diversen:
Het bestuur wijst een persoon aan die de eerste karper (vangst) gaat wegen van deel1, deze persoon neemt hiervoor de verenigings-weegfiets en weegmiddelen mee. Het koppel dat de karper heeft gevangen heeft op dat moment de vangst al in een drijvende weigh sling gedaan die in het water is in afwachting van de weging. De vangst wordt inclusief weigh sling gewogen, direct daarna wordt het gewicht van de weigh sling van het bruto totaal gewicht afgetrokken. Is er discussie over het vast te stellen gewicht dan wordt de hulp van een tot controle bevoegd persoon ingeroepen via de OGM-KK WhatsApp groep. Op het moment dat de weger terug is in zijn eigen zone gaat de vereniging-weegfiets direct naar de deelnemers die in de zone verderop vissen gezien met de klok mee. De fiets schuift door bij elke weging.

De nieuwe weger voor de volgende vangst dat mag het koppel zelf afstemmen en wie de volgende vangst gaat wegen met de fiets en ook hiervoor geld eenmaal terug in eigen zone gaat de vereniging-weegfiets en weegmiddelen naar de deelnemers in de eerstvolgende zone ernaast ook weer met de klok mee. Deelnemers die de wijze van weging frustreren op welke wijze ook hiervoor geld een aftrek van – 5 Kg koppelgewicht. Ook tot controle bevoegde personen mogen de wegingen desgewenst overnemen.

Wel of niet gebruik van de weegfiets:
Deelnemers die zelf over een scooter beschikken mogen deze uitsluitend gebruiken als het koppel alwaar gewogen moet worden geen bezwaren hebben tegen de komst van de scooter in hun zone. De weegfiets is een geluidsarm middel dat de zones van de wedstrijddeelnemers aanzienlijk minder verstoord en tijdens de rit raast de scooter ook langs andere zones en deelnemers die op dat moment aan het slapen zijn.

Alle vangsten, dus ook gedurende de nachtelijke uren worden gemeld in de Whatsapp groep OGM-KK, de leden van deze groep bestaat uit de wedstrijddeelnemers en alle tot controle bevoegde personen. Alle communicatie aangaande de wedstrijd gebeurd primair in deze groep.

Werkwijze van weging:

  • de vangst gaat vanuit het landingsnet direct in de weigh sling, zorg ervoor dat deze goed dicht is;
  • de vangers (het koppel) melden de vangst;
  • de weger stelt het gewicht vast; weger maakt eventueel de foto en plaatst deze in de WhatsApp groep OGM-KK;
  • weger vermeld hierbij ook het gewicht van de karper.

Weging geschied door wedstrijddeelnemers en/of tot controle bevoegde personen, (koppelmaat uitgesloten). Elke deelnemer kan mits op een eerlijke en sportieve wijze een weging doen, het bestuur gaat uit van 100% nauwkeurigheid en eerlijkheid. Nachts worden graskarpers altijd direct gewogen, als een weger niet reageert of dit duurt te lang dan kun je de weger telefonisch benaderen, hoewel alle vangsten direct gemeld worden is er een weegpauze tussen 01:00 uur en 06:00 uur ingelast. De weger mag zelf aangeven of en wanneer hij hiervan wil afwijken. Voor graskarpers geld onmiddellijke weging. De weger geeft aan waar de weegfiets op dat moment wordt geplaatst, dit gebeurd mondeling bij het volgende koppel en in de WhatsApp groep OGM-KK zodat iedereen op de hoogte is.

Versnaperingen ophalen of andere zaken:
Ook hierover communiceren we in de WhatsApp groep OGM-KK, zo kunnen we snel en duidelijk bepalen wie welke hand en span diensten kan doen in het belang van de wedstrijd / vereniging. Uiteraard kan het voorkomen dat iemand verhinderd is om te wegen, is de nieuwe weger om welke reden ook even verhinderd dan kan hierover gecommuniceerd worden in de WhatsApp groep OGM-KK.

Veiligheid:
Bij HSV Ons Genoegen Maaspoort ‘s-Hertogenbosch komt veiligheid voorop. Bij het gebruik van boten adviseren we met klem om een zwemvest te gebruiken, val je met kleding en zwaar schoeisel of laarzen in het water dan is zwemmen haast niet meer mogelijk. Het bestuur is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen of vermissingen van eigendommen van de deelnemers. Alles waarin dit wedstrijdreglement niet in voorziet beslist het bestuur.

Wegenverkeerswet:
In het Burgemeester van Zwietenpark en rond de Noorderplas geld ook de wegenverkeerswet, rijden naar de stekken is door het bestuur toegestaan voor wedstrijddeelnemers, het bestuur beschikt over een schriftelijk toestemming van de gemeente uitsluitend voor evenementen, werkzaamheden en calamiteiten. Het gebruik van deze toestemming is uitsluitend bedoeld voor het laden en lossen, onmiddellijk en kort voor of kort na de wedstrijd. De auto’s mogen nimmer langer aan de oevers geplaatst worden als strikt noodzakelijk, voor het eindsignaal (toeter of bericht in Whats-App groep OGM-KK) van de wedstrijd mogen geen auto’s aan de oevers geplaatst worden.

Prijzen zijn strikt persoonlijk:
Prijzen dienen persoonlijk (een van de zone/koppel deelnemer) te worden afgehaald tijdens de prijsuitreikingen. De datum van deze dag staat duidelijk vermeld in de agenda op deze website. Om prijswinnaars tijdig op de hoogte te kunnen stellen van de prijsuitreiking is het opgeven van contact gegevens gewenst omdat niet afgehaalde prijzen komen ten gunste van de vereniging die voor deze prijzen een passende oplossing zal vinden en/of bij de volgende wedstrijden opnieuw worden ingezet.

Algemene bepalingen:
In geval van het overtreden van het (wedstrijd) reglement betekend dat direct een sanctie van minimaal -10Kg aftrek van het individuele vangst gewicht van die persoon. Hierom is het ook van invloed voor het vanggewicht dat als koppel op de scorekaart staat. De maximale sanctie qua aftrek is -25Kg maar hierover beslist altijd het bestuur dat zo spoedig mogelijk in hun eigen WhatsApp groep een beslissing zal nemen en hoogte van het aftrek gewicht of DQ kenbaar zal maken.

Bij een overtreding tijdens wedstrijddeel drie bestaat de mogelijkheid dat de aftrek meegaat naar de volgende wedstrijd, dan start die persoon al gelijk op b.v. -10Kg. Waarom is dit, als iemand aan het einde wedstrijddeel drie bijvoorbeeld met zijn auto te vroeg aan het wedstrijdveld komt dan zal die sanctie van b.v. -25Kg niet veel toevoegen als sanctie omdat de persoon sowieso al te ver achterstond.

Het bestuur vind het heel jammer dat het zo moet, (wedstrijd) reglementen zonder uiteindelijke consequenties heeft ook weinig betekenis zo is gebleken en worden veelal weggelachen.

Of de overtredingen wel of niet opzettelijk zijn gemaakt is niet van belang. Waarom -10Kg / -25Kg aftrek, varen met je boot in andermans zone is erger als je daarnaast ook nog het voer en haakaas in die zone zou droppen. Sancties moet redelijk en billijk blijven maar het bestuur vertrouwd erop dat het allemaal niet nodig zal zijn en alles prima gaat verlopen. Het bestuur adviseert de nummers 1, 2 en 3 van de wedstrijd de wedstrijdreglementen niet te lezen, dat is een stuk prettiger voor de anderen deelnemers.

Namens het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Wilt u alle reglementen in een overzicht zien, klik dan hier.