Goedkoop is anders

Leuk wel die invoering van de VISpas in 2007, het zou voor iedereen makkelijker worden.

Als iets vernieuwd wordt zit daar ook een prijskaartje aan. Met dit nieuws-item hebben we eens alle zaken op een rijtje gezet zodat we beter kunnen vergelijken hoe het was en wat het nu is!

Per 1 januari 2007 werd de landelijke vispas ingevoerd. Dit als gevolg van de fusie tussen Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB). en de Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties (NVVS).

Dit kwam in plaats van de grote vergunning en de sportvisakte, dus één document. De vispas wordt gerelateerd aan de postcode van de plaats waar u woont. Dus woont u in ‘s-Hertogenbosch en bent u lid van HSV Ons Genoegen Maaspoort, dan krijgt u de vispas van HSV Ons Genoegen Maaspoort. In de vispas zit de landelijke afdracht verwerkt, wat vroeger het geld van de sportvisakte was en de afdracht voor federatie. In ons geval Noord Brabant.

Terug naar 2001:
Op de afbeelding zien we de oude vertrouwde sportvisakte uit 2001, met een leuk detail dat de aanschafprijs er in € & F opstaat. Deze akte werd uitgegeven door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De kosten € 8,75 of F 19,25 voor dat bedrag mocht je volgens de akte, “Voor het vissen met maximaal twee hengels of een peur met inachtneming van de bepalingen op de achterzijde van deze akte”.

Sportvisakte 2001

Om een lang verhaal kort te maken kon je met twee hengels op een niet verpacht water vissen voor de somma van € 8,75. Toen was de Euro nog echt F 2,21 waard, eerlijker kon niet. Daarnaast kon je lid worden van een vereniging en die kosten kwamen er dan wel extra bij, waar je ook viste je moest altijd in het bezit zijn van een sportvisakte.

Ging je toch vissen zonder deze visakte dan riskeerde je een boete van F 60,- of € 27,50 maar in 2001 was de controle op de zwartvisserij verwaarloosbaar klein. Er waren zelfs plannen om het sportvissen volledig vrij te geven. Alle instanties waren het erover eens dat er iets moest veranderen, op de TV zagen we meer dan eens de woorden “Sportvissers (zwartvissers) opgelet”

Van Sportvisakte naar Schriftelijke toestemming of VISpas en van Grote visakte naar Akte.

Met ingang van 1 januari 2007, is het een en ander veranderd in de Visserijwet 1963. Dit heeft geleid tot voor veel vissers en opsporingsambtenaar en een ondoorzichtig geheel. We proberen het een en ander voor u op een rijtje te zetten zodat we van beide kanten weten wat er nu noodzakelijk is om als visser op een juiste wijze te kunnen vissen in de wateren van Nederland en de opsporingsambtenaar in de gelegenheid te stellen de controle op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.

Uitgangspunt: de (Sport)visser toont aan dat hij in dat water mag vissen.

In 2006:
Om als sportvisser in 2006 te mogen vissen was het noodzakelijk om te beschikken over minimaal een Sportvisakte en in veel gevallen ook een schriftelijke toestemming (Vergunning) van de rechthebbende op het visrecht van het water waarin de visserij plaats vond.

In 2007:
Schriftelijke toestemming:
Om deze visserij nu uit te oefenen moet de sportvisser beschikken over minimaal een schriftelijke toestemming (Vergunning) van de rechthebbende op het visrecht van het water waarin de visserij plaats vindt. Meer dus niet! In deze schriftelijke toestemming kan de verlener voorwaarden en beperkingen opnemen. Hierbij kan je denken aan het sluiten van hekken maar ook aan het verbod gebruik te maken van deze toestemming op zon- en
feestdagen.

Zo mogen verenigingen in hun reglementen strengere regels hebben dan de Visserijwet voorschrijft. Een vergunning mag altijd strengere regels bevatten dan de wet voorschrijft, maar een vergunning mag nooit minder streng zijn dan de wet”. Voornamelijk hengelsportverenigingen stellen voor hun eigen wateren hun eigen regels op. Die regels zijn niet om de visser te ‘pesten’, maar om te zorgen dat de visstand op een goed peil blijft en er bijvoorbeeld geen natuurwaarden worden geschaad.

Maar dat telt voor de doorsnee sportvisser niet mee. Daarom heeft men de Kleine VISpas in het leven geroepen deze Kleine VISpas geeft de eigenaar (tenaamgestelde) schriftelijk toestemming om in de hierbij aangewezen wateren te mogen vissen. Dit zullen hoofdzakelijk wateren zijn die voorheen onder het begrip als “openbaar vaarwater” of de oudere naam vlot en bevaarbare wateren bekent stonden. Nu heeft men om het nog duidelijker te maken de Kleine lijst van Viswateren die samen met de Kleine VISpas wordt uitgegeven.

Wel jammer dat je met deze Kleine VISpas mag je met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen. De Kleine VISpas & kleine lijst van Viswateren, vormen samen de schriftelijke toestemming om in die wateren te mogen vissen met ??n hengel en aangewezen aassoorten. De Kleine VISpas is met zijn beperkingen minder aantrekkelijk als de VISpas en het heeft er alle schijn van dat dit bewust gedaan is.

De VISpas is de schriftelijke toestemming die bij de meeste Sportvissers past. Je kunt er haast niet meer omheen, ga je vissen dan is de VISpas de meest voor de hand liggende keuze. De Kleine VISpas geeft je beperkingen ten opzichte van de oude visakte uit 2001 want toen was het vissen met twee hengels nog toegestaan voor slechts € 8,75

Je komt in het bezit van deze VISpas als je lid wordt van een vereniging die is aangesloten bij een van de hengelsport-federaties van Sportvisserij Nederland. Ben je in het bezit van de VISpas, dan kun je met twee hengels en met alle toegestane aassoorten vissen in de wateren die zijn opgenomen in de landelijke lijst van Viswateren.

In deze lijst vind je alle wateren die door de verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland zijn ingebracht. De VISpas & de landelijke lijst van Viswateren, vormen samen de schriftelijke toestemming om in die wateren te mogen vissen met twee hengels en alle toegestane aassoorten.

Wordt je lid van b.v. HSV Ons Genoegen Maaspoort dan betaald je € 36,50 en de vereniging heeft afdracht verplichting van elk lid aan de regionale federatie € 5,00 en € 14,50 voor Sportvisserij Nederland. Daarnaast gaat er nog wat geld op aan verzending en administratie en het maken van eventuele nachtvispassen. Er blijft voor de vereniging niet veel van het betaalde bedrag over, het grootste deel gaat naar Sportvisserij Nederland.

De VISpas heeft ook voordelen, elke sportvisser is lid van ten minste een hengelsport vereniging en dit geeft ook minder zwartvissers. Vele sportvissers van voor 2007 schafte alleen de sportvisakte aan en dachten hiermee klaar te zijn. Nu heeft elke vereniging ook inkomsten van de VISpas-houders, het geld van de sportvisakte bereikte nooit de clubkas van een hengelsport vereniging. Met de VISpas kunnen we wel in meer wateren vissen als met de oude sportvisakte.

Drie hengels:
Als je nou echt niet kan vissen of je vist op karper dan bestaat er een zogenaamde driehengel vergunning. Deze is voor personen die met meer dan twee hengels willen vissen. In dat geval kan de vereniging je ook een derde hengel vergunning aanbieden. Voorheen mocht dit alleen met de Grote Visakte die vanaf 1 januari 2007 uitsluitend bedoeld voor de beroepsvisserij. Sportvisserij Nederland gaat de Grote Visakte niet meer uitgeven, dit gaat het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij doen. Deze Grote Visakte is nu voor beroepsvissers.

De sportvisser heeft geen Grote Visakte meer nodig om met drie hengels te vissen. Ze hebben alleen een vergunning van de visrechthebbende nodig. De drie hengelvergunning kan beschikbaar worden gesteld door de visrechthebbende(vaak een vereniging). De vereniging dient de drie hengelvergunning opgenomen te hebben in hun lijsten van viswateren en/ of een driehengel vergunning uit te geven.

De Grote Visakte was alleen verkrijgbaar bij de OVB Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij. De prijs van de Grote Visakte was € 47,50 en klein voordeel was dat je geen sportvisakte nodig had.

Groote vischakte A 1935

En uit de oude schoenendoos een Groote Vischakte A uit 1935-1936 en het bijzondere is de aanduiding A. Nu hebben we ook meerdere vispassen die door Sportvisserij Nederland uitgegeven worden, in 1935 werd het document nog uitgereikt door het Koninkrijk der Nederlanden.

Maar we zijn er nog niet:
En dat blijkt uit het volgende, één jaar lang vissen voor slechts de som van vijftig cent F 0,50. Het Ministerie van Landbouw, visserij en voedselvoorziening gaf de schriftelijke toestemming uit en hiermee had men de bijdrage tot verbetering van de visstand betaald. Het is wel duidelijk dat men mocht vissen met slechts één hengel om in je voedsel te voorzien. Het waren in die tijd allemaal broodvissers, het woord sportvisser bestond nog niet.

Conclusie:
Vissen met twee hengels was in 2001 goedkoper als nu maar dat was alleen het geval als je niet lid was van een hengelsport vereniging.

Voor het vissen met drie hengels was het destijds ongeveer net zo duur als nu, dit is gezien de stijgende prijzen van de afgelopen jaren eigenlijk gunstig. De VISpas is ook handiger om mee te nemen, er hoeft geen pasfoto op hetgeen het op zich ook handig en goedkoper maakt en omdat de persoonsgegevens samen met een geldig legitimatiebewijs voldoende is.

Het is tegenwoordig goedkoper als je bij meerdere verenigingen lid bent, door een dubbele VISpas heb je ook een dubbele afdracht die je terugkrijgt. Je betaald bij elke vereniging het volle bedrag maar sportvisserij Nederland stort het teveel betaalde terug. Bij Sportvisserij Nederland staat in dat geval centraal geregistreerd dat je van meerdere verenigingen lid bent.

De Kleine VISpas met beperkte mogelijkheden kun je direct online bestellen via het Bestelformulier Kleine VISpas. Zelf halen bij het postkantoor kan ook. Het postkantoor kan een balievergoeding vragen van € 2,50.

Doe altijd de VISpas-Check om te zien welke pas het beste aansluit op uw wensen. Wil je alles, dan is de VISpas van HSV- Ons Genoegen Maaspoort een goede keuze. Doe de VISpas-Check klik hier

Bent u het niet eens met de bovenstaande uiteenzetting dan zien we dat graag terug in uw reactie.