Disclaimer

Disclaimer:
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle artikelen, nieuws en sub pagina’s van deze website www.hsvonsgenoegen.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De website is door HSV Ons Genoegen Maaspoort met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, aan de informatie op de vereniging-website van HSV Ons Genoegen Maaspoort kunnen echter geen rechten worden ontleend.

HSV Ons Genoegen Maaspoort behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met bronvermelding van HSV Ons Genoegen Maaspoort is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort op. HSV Ons Genoegen Maaspoort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website. HSV Ons Genoegen Maaspoort is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website. Berichten aan u gericht afkomstig van HSV Ons Genoegen Maaspoort en de eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen.

Copyright:
Niets van deze website of hetgeen daarop is gepubliceerd mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op welke andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Uitleg leden:
Op deze website is spraken van verschillende leden, deze staan ingedeeld in verschillende gebruikersgroepen. Zo hebben de controleurs een eigen gebruikersgroep Controleurs. De leden van ‘het lopende jaar’ staan in de gebruikersgroep Lid lopend jaar. Niet alle leden van het lopende jaar hebben zich aangemeld op deze verenigings-website, de leden-lijst is slechts een indicatie.

Regelgeving inzenden algemeen:
Het inzenden van artikelen, nieuws, links, foto’s en ander niet genoemd materiaal zal altijd de goedkeuring moeten krijgen van een of meerdere beheerders van deze website, indien nodig is er voor plaatsing overleg met Het Bestuur. Foto’s worden alleen geplaatst als de personen op de foto’s geen bezwaren hebben tegen de plaatsing ervan. HSV Ons Genoegen Maaspoort zal nimmer het portretrecht schenden.

Regelgeving inzenden foto(‘s):
Het portretrecht is een beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Onder portret wordt in dit verband verstaan, elke zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is afgebeeld, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden. Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, kan elk van hen het portretrecht hebben.

Regelgeving inzenden weblinks:
De website beheerder zal samen met het bestuur controleren of een ingezonden link past binnen het thema van deze website, website’s die commercieel zijn zullen doorgaans niet geplaatst worden tenzij deze website het algemeen belang dient van de vereniging. Doorgaans is al snel duidelijk wat de beheerders wel of niet bruikbaar vinden. De persoon die iets inzend zal ook als inzender bij het geplaatste materiaal zichtbaar zijn, iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn inbreng.

Plaatsen en ontvangen van berichten:
Voor leden die de website bezoeken is het mogelijk om berichten/reactie te plaatsen of terloopse opmerkingen. Deze opmerkingen zijn nimmer negatief gericht tegen leden, tot controle bevoegde personen en/of bestuursleden. Alle geplaatste opmerking dienen te voldoen aan de juiste normen en waarden. De website beheerders zullen de berichten/reacties die niet aan de voorwaarden voldoen zonder overleg verwijderen. Bij het ontvangen van de berichten via Email / mailbox zijn deze uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde die vermeld staat onder Aan: of in het bericht.

Scheldwoorden, vloeken en dergelijke, klagen over bestuurlijk beleid direct of indirect, klagen over bestuur of bestuursleden worden verwijderd. Deze website beschikt over een scheldwoorden filter dat automatisch woorden of scheldwoorden of delen daarvan aanpast / verwijderd. Aanstootgevende berichten of berichten die ergerlijk, ergerniswekkend, scandaleus zijn worden direct verwijderd. Reageer volwassen en bedenk dat ook andere zoals kinderen de berichten kunnen inzien. Maak geen reclame, hiermee word bedoeld reclame voor je eigen website of voor ‘profit’-sites (betaalsites).

Reglement voor website van HSV- Ons Genoegen Maaspoort:
1. De website www.hsvonsgenoegen.com is ontwikkeld ter ondersteuning van de doelstellingen van HSV- Ons Genoegen Maaspoort, zoals die zijn vastgelegd in de statuten der vereniging. De website beheerders bestaande uit ten minste 2 personen – deze zijn belast met de inhoud en het operationeel houden van de website. De relatie tussen het bestuur van de vereniging, de website beheerders is vastgelegd in dit reglement.

2. De website draagt in het bijzonder bij aan het wereldwijd maar vooral in Nederland zichtbaar maken van kennis en informatie met betrekking tot de doelstellingen van de vereniging.

2.a De website heeft in het bijzonder ten doel:
Het geven van actuele informatie over relevante ontwikkelingen die zich binnen de vereniging voordoen
Het bekend maken en het verduidelijken van het beleid van de vereniging
Het bevorderen van het contact tussen de leden en de vereniging
Het geven van informatie aan derden over de doelstellingen en de activiteiten die door de vereniging worden ontplooid
Het door middel van links toegang verschaffen tot informatiebronnen met eenzelfde soort doelstelling als die van de vereniging

2b. Om het doel als bedoeld in lid 2a te behalen worden op de website in ieder geval de volgende zaken opgenomen:
Relevante verenigingsinformatie
Activiteiten ondernomen door de verschillende commissies en stichtingen, ontstaan uit of gerelateerd aan HSV- Ons Genoegen Maaspoort
Links naar onderwerpen en instellingen die een soortgelijke doelstelling hebben als de vereniging

3. Eigendom
De website www.hsvonsgenoegen.com is eigendom van HSV Ons Genoegen Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch.

4. Relatie bestuur en beheerders website
De beheerders website voeren periodiek overleg over de vorm en de stijl van de website. Met daarbij aanwezig tenminste een bestuurslid wordt de website ten minste een maal per jaar geëvalueerd in een van de bestuursvergaderingen.

5. Hosting
De hosting van de website is ondergebracht bij Hosting 2Go

6. Backup
Met regelmaat wordt door één aangewezen lid van het bestuur of de website-beheerders een backup gemaakt. Deze backup’s worden opgeslagen op twee fysiek verschillende harddisks. Bij calamiteiten die voor de website van belang kunnen zijn dient deze zo spoedig mogelijk een backup te maken.

7. Technische voorwaarden voor aanlevering van bijdragen
Bijdragen aan de website (tekst, foto’s e.d.) kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden via de website, de toegepaste code op deze website is PHP en HTML echter controleren de website beheerders op ongewenste code en fouten die niet aangepast of verbeterd worden. Elk lid kan nieuws, artikelen, links en fotomateriaal inzenden, bijdrage die HSV Ons Genoegen Maaspoort op enige wijze schade kunnen toe brengen worden geweigerd.

Alleen afbeeldingen met de extensie .png .jpg of .gif worden, indien zij aan de kwaliteitseisen voldoen, door de website beheerders geaccepteerd. Bij de aanlevering wordt zoveel mogelijk vermeld op welke plaats (en waar op de pagina) de bijdrage moet worden geplaatst. Tevens dienen er passende bijschriften bij de afbeeldingen te worden aangeleverd en/of te worden aangepast.

De website beheerders dragen er zorg voor, dat de inhoud van de website en het aangeleverde materiaal zo spoedig mogelijk wordt geplaatst. Het onderwerp betreft of heeft raakvlakken met de vereniging. Het resultaat wordt na plaatsing op de website ter controle teruggekoppeld naar de auteur.

7.1 Deze site staat open voor bijdragen van iedereen. Hieraan zijn wel bepaalde regels verbonden. Als iemand zich daar niet aan houdt, mogen de website beheerders je bijdragen aanpassen of verwijderen. Bij herhaling kan je account/ip en/of Email worden opgeheven of je de toegang tot de website worden ontzegd. Berichten of leden die op enige wijze schade aan HSV Ons Genoegen Maaspoort toebrengen mogen door de website beheerders zonder opgave van reden verwijderd worden en zullen in dat geval het dagelijks bestuur hiervan op de hoogte stellen.

8. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Deze geldt ook voor alle soorten verenigingen, groot en klein. Van brancheorganisaties en beroepsverenigingen tot lokale (sport)verenigingen. Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. Sinds 25 mei 2018 gaat de AVG in en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze vereniging-website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen, alle gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van een VISpas worden nimmer op deze website opgeslagen.


Gebruik van de WhatsApp groep HSV Ons Genoegen Maaspoort:

HSV Ons Genoegen Maaspoort beschikt over meerdere WhatsApp groepen deze zijn uitsluitend voor leden, deze gelden als verlengstuk van de website. Het Bestuur / groepsbeheerders bepalen over de toetreding tot de groep die op bepaalde momenten, b.v. bij evenementen, vrijwilligerswerkzaamheden of wedstrijden open staat en/of voor algemeen overleg bedoeld is. De beheerders maken dit ook kenbaar in de groep.

  • 1. Houd het zoveel mogelijk bij groepen-gerelateerde berichten, geef alleen antwoord op vragen als het voor de gehele groep iets toevoegt. Wil je iemand anders van de WhatsApp-groep iets persoonlijks vragen, of wil je iets met hem afspreken gebruik daarvoor dat niet de groep maar stuur een persoonlijk appje. Zo houd je de groep zuiver, alleen dingen die iedereen aangaan voegen iets toe.
  • 2. Voer geen discussies, geen stemmingmakerij of opruiende teksten of persoonlijke vetes, word niet boos als er niemand meteen gereageerd. Wordt ook niet boos wanneer iemand alleen maar antwoord met slecht één emotion b.v. een duimpje.
  • 3. Berichten voor Het Bestuur dienen vanwege hun belangrijkheid nimmer in de groep geplaatst te worden, gebruik hiervoor het enige juiste en dienen via E-mail afgehandeld te worden. Zo houd je de groep zuiver vrij van opruiende elementen.
  • 4. Grapjes en grollen kunnen heel leuk zijn, wie de bal kaatst kan deze ook terugverwachten maar houd er ook rekening mee dat niet alle grappen leuk zijn. In een WhatsApp-groep van een vereniging maak je al snel een minder leuke of misplaatste grap die al snel verkeerd opgepakt kan worden. Vooral als de groep groot is, is er altijd wel iemand die jouw humor niet kan waarderen.
  • 5. Houd het netjes is misschien wel de belangrijkste regel, post geen vloeken en schuttingtaal. Roddel niet over andere leden of ze nu wel of niet in de WhatsApp-groep zitten – maak niemand belachelijk – plaats geen reclame, merknamen of beeldmerken anders dan die van de sponsoren – plaats geen link over welk onderwerp ook, een link kan een virus bevatten, laat ook alle seksistisch afbeeldingen, filmpjes of anders weg uit de groep.

Voorkom alles wat op digitaal pesten lijkt, houd je aan de gestelde regels. Als je hier in de fout gaat ben je de WhatsApp-groep niet waardig, je loopt het risico dat het bestuur de beheerders verzoekt om u direct te verwijderen uit de groep. Elk lid wordt voordat deze wordt toegevoegd in de groep vooraf in kennis gesteld van deze simpele regels, wist ik niet kan nimmer een excuus zijn.

Het Bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Wilt u alle reglementen zien in een overzicht zien, klik dan hier.

Doe zaken met onze sponsoren, daar worden we allemaal beter van.