Controle reglement:

De controle op en aan het viswater, vallende onder het beheer van HSV- Ons Genoegen Maaspoort wordt opgedragen aan personen, die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Zij dienen in het bezit te zijn van een controlepas / legitimatiekaart, die door het bestuur en/of door Sportvisserij Nederland is uitgegeven. De controle omvat de naleving van de bepalingen van de Visserijwet en de bepalingen van de door of namens de vereniging uitgegeven vergunningen, bepalingen, reglementen of andere publicaties. Controleurs zijn bevoegd om op elk moment van de dag te controleren, 24/7.

Controleurs zullen zich bij (de eerste) controle behoorlijk duidelijk legitimeren. Houders van vergunningen zijn verplicht de vergunning en/of de VIS-pas op de eerste aanvraag aan de controleur te overhandigen. De controle op de naleving van statuten, reglementen en de bepalingen vindt mede plaats door bestuursleden.

Van tot controle bevoegde personen mag verwacht worden dat deze bij het constateren van een overtreding het lid hierop attent te maken (hier mag vanaf geweken worden in uitzonderlijke gevallen). Is of zijn de overtreder(s) niet meer aanwezig dan dienen de geconstateerde overtredingen altijd bij het bestuur gemeld te worden, alle overtredingen hiervan worden notities gemaakt.

Controleurs worden aangesteld of uit hun functie ontheven door het bestuur. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kunnen bezoldigde controleurs worden aangesteld. Niet bezoldigde controleurs worden geacht geheel vrijwillig zonder enige aanspraak op onkostenvergoeding hun functie te vervullen. Commissieleden en controleurs zijn verplicht alle calamiteiten aan het bestuur te melden.

Overtredingen vermeld in dit controle-reglement worden onderscheiden in:

Artikel 1:

 • 1. Het niet nakomen van, de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de hierin opgenomen reglementen, de door de vereniging uitgereikte vergunningen en/of bepalingen, via een orgaan of op andere wijze ter kennis van de leden zijn gebracht.
 • 2. Het vissen zonder vergunning en/of medewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder vergunning in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren.
 • 3. Het vissen en/of handelen op onsportieve wijze.
 • 4. Het gebruik van vangmiddelen, waarvan de toepassing volgens de wet verboden is of waarvoor geen vergunning is afgegeven.
 • 5. Het kopen, te koop aanbieden of verkopen van in verenigingswater(en) gevangen vis(sen) – het handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging.
 • 6. Het verhinderen, negeren, beledigen, bedreigen, geen gehoor geven of niet opvolgen van aanwijzingen door Het Bestuur, bestuursleden, commissieleden en/of tot controle bevoegde personen.
 • 7. Onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen, die voor hengelsportvereniging Ons Genoegen Maaspoort op enige wijze schadelijk zijn of kunnen zijn.

Het bestuur is bevoegd om elk lid te schorsen met onmiddellijke ingang, kan aansluitend het volgende besluit nemen:

Artikel 2:

 • 1. een schorsing van tenminste één (1) maand voor een overtreding genoemd in artikel 1 leden 1, 2, 3.
 • 2. een schorsing van tenminste drie (3) maanden voor meerdere overtredingen genoemd in artikel 1 leden 1, 2, 3.
 • 3. ontzetting en/of opzegging van het lidmaatschap voor overtreding(en) genoemd in artikel 1 leden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en/of meerdere combinaties hiervan.
 • 4. bij buitenproportionele handelingen/misdragingen en/of waarbij spraken is van strafbare feiten zal het bestuur namens de vereniging altijd aangifte doen bij politie. Het bestuur kan ten aller tijden besluiten tot opzegging/ontzetting (royement) van het lidmaatschap zoals is vastgesteld in de statuten artikel 5 leden 3 en/of 4 wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Een reglementen overzicht dat voor alle hengelsporters/leden van belang is, klik dan hier. Alle op en aanmerkingen en/of vragen die betrekkingen hebben op controleurs, de controle en naleving van de reglementen, schorsingen, royementen, deze dienen schriftelijk/per E-mail aan Het Bestuur te worden gesteld. Leden houden ten aller tijden respect voor onze controleurs die gezamenlijk het visite kaartje van de vereniging zijn, ze hebben zich vrijwillig aangemeld voor wellicht de minst gewaardeerde vrijwilligers taken die in het algemeen belang van de vereniging noodzakelijk zijn. Zaken die door tot controle bevoegde personen gemeld worden bij het bestuur hiervoor geld een omgekeerde bewijslast. Onze controleurs zijn redelijk en billijk, zijn bevoegd om zelf te bepalen hoe te handelen op dat moment, deze zijn er niet om aan leden alsnog de reglementen uit te leggen, onwetendheid kan nimmer een excuses zijn.

Alle tot controle bevoegde personen zijn bevoegd alle documenten (VIS-pas, 3e hengelvergunning, nachtvis-toestemming, enz.) door Het Bestuur en/of namens de vereniging uitgegeven in te vorderen – in overleg met het Dagelijks Bestuur kan elk lid met onmiddellijke ingang geschorst worden. Het geschorst lid wordt mogelijkerwijs indien noodzakelijk door Het Bestuur uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met het Dagelijks Bestuur en/of voltallige bestuur – de schorsing blijft onverminderd van kracht totdat het lid met Het Bestuur heeft gesproken en/of Het Bestuur anders heeft besloten over uw casus.

Leden kunnen geschorst worden voor een bepaalde periode door het dagelijks bestuur, kan bij oplegging van een schorsing kenbaar maken dat het bestuur wenst te vergaderen over de casus – de totstandkoming van het besluit – mogelijk een definitief besluit. De redelijke termijn waarin het bestuur een besluit dient te nemen over een casus is binnen 6 maanden na dagtekening, heeft het bestuur na 6 maanden geen besluit genomen over de schorsing dan komt hiermee de opgelegde schorsing automatisch te vervallen. Voor geschorste leden vervallen alle rechten die uit het lidmaatschap voortspruiten.

Wilt u zich aanmelden om controleur te worden, let op vrijwilligerswerk is onbetaald werk maar beslist niet vrijblijvend.

Het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.


Uitleg bepaalde regels uit de reglementen:

Voor-voeren:
Betreffende het voor-voeren zoals opgenomen in “Het reglement voor het vissen op grotere vissoorten;” Art. 4 lid 7. Gaat iemand op zaterdag vissen dan mag je de drie opeenvolgende dagen ervoor liggend één keer per dag voor-voeren, met maximaal voer zoals bepaald in het reglement. Dit laatste is om het controleerbaar te houden, leden mogen niet meer als de maximale hoeveelheid voer aan de waterkant bij zich hebben met als doel om voor te voeren. Het smoesje ik neem hetgeen teveel in de zak/emmer zit weer mee naar huis dat gaat hem niet worden. Wenst iemand op de zaterdag te vissen dan mag je voor-voeren op woensdag – donderdag en de vrijdag, je moet de zaterdag ook daadwerkelijk gaan vissen ter voorkoming van een visstek bezet te houden met verkapte vormen van voor-voeren. Mocht men om een of andere reden niet op die zaterdag kunnen vissen dan kun je dit het beste melden bij een van de tot controle bevoegde personen dit ter voorkoming van overmatig voeren, bij voor-voeren hoort ook vanzelfsprekend vissen.

Onbehoorlijk gedrag:
Onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen, die voor hengelsportvereniging Ons Genoegen Maaspoort op enige wijze schadelijk zijn of kunnen zijn hierop staat een zware sanctie.

Gebruik van boten:
Indien een radio grafische boot te ver van de visstek af is (de plaatst alwaar de hengels staan opgesteld), verder als de gooiafstand tot het maximum zoals bepaald in het “reglement grotere vissoorten” hierop staat de volgende sanctie; één jaar lang geen voerboot meer mogen gebruiken aan de vereniging wateren van HSV Ons Genoegen Maaspoort. Hieronder vallen ook de boten van andere personen.