Boten en steiger reglement

Onder boten worden verstaan alle boten, rubberboten en voerboten.

Artikel 1.
1. Ligplaatsen voor boten aan de botensteiger worden toegewezen door Het Bestuur;
2. De ligplaats houder is verantwoordelijk voor zijn ligplaats en boot alsook het onderhoud van de botersteiger;
3. De vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal, vermissing(en) van boot(en) en bijbehorend materiaal(en). De vereniging is namens het bestuur gehouden om bij eventuele aangebrachte schade aan de boten, de steiger of zijn omgeving, doorslechte aanhechting (d.m.v. touw en of ketting) in overleg met betrokkenen deze te verhalen op de ligplaats houder en/of de eigenaar(s) van de boot(en);
4. Boten mogen uitsluitend aan de botensteiger worden vastgelegd voor stalling;
5. De huurprijs van de ligplaatsen (boten) voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De borg voor de sleutel van het toegangshek aan de Noorderplas (botensteiger) wordt jaarlijks vastgesteld.

Artikel 2.
Het is ten strengste verboden om:
1. met brandstofmotoren op onze verenigings-wateren te varen, brandstofmotoren deze dienen vooraf van de boot verwijderd te worden;
2. het gebruik van elektromotoren is toegestaan zoals is bepaald in de A.P.V.;
3. de boot aan te meren / vast te leggen aan de palen met borden met hierop o.a. verenigingen-informatie “verboden te vissen” en de zogenaamde visbos-palen.
4. groot onderhoud te verrichten aan de boten of onderdelen hiervan aan de oevers van verenigingswateren en/of parkeerplaats Pisaflat (milieu-eisen en APV gemeente).

Artikel 3.
1. Opdrachten van tot controle bevoegde personen dienen opgevolgd te worden;
2. Het bestuur kan besluiten uw ligplaats in trekken;
3. De sleutel dient bij verkoop van de boot onmiddellijk te worden ingeleverd op het secretariaat. Bij verlies van de sleutel worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht;
4. Indien er voor een langere periode geen boot op de ligplaats aanwezig is dient de ligplaatshouder dit te melden ter voorkoming van vervallen van de ligplaats;
5. De leden dienen voor een goed verloop op de (boten) aanlegsteiger de aanwijzingen op te volgen van het bestuur en de steigercommissie. Leden die hun ligplaats opzeggen en zich later aanmelden zullen op een wachtlijst worden geplaatst;
6. Het is verboden om de toegewezen ligplaats(en) onderling te ruilen en/of over te geven aan een ander, ook niet bij de verkoop van de boot. Het uitlenen van boten is uitsluitend toegestaan zolang het gaat om incidenteel uitlenen aan personen die lid zijn van HSV – Ons Genoegen Maaspoort. In geval van uitlenen mag de sleutel van de boten-steiger worden uitgeleend, echter blijft de eigenaar van de boot ten alle tijden aansprakelijk. De ligplaats blijft altijd onder beheer van de visvereniging, bij verkoop van de boot vervalt automatisch de ligplaats tenzij het bestuur anders beslist;
7. Ligplaatshouders zijn gehouden tot het betalen van de vastgestelde contributie / liggeld per lid, per boot. De betaling moet voldaan worden gelijklopende aan betaling van het contributie bedrag.

Art. 4. (het gebruik van de (voer)-boot):
1. Het is niet toegestaan om met de boten in de watergangen te begeven gelegen aan de noordzijde (Italiaanse buurt) van de Noorderplas. (Dit i.v.m. privacy redenen en/of geluidsoverlast van deze bewonersgroep waarvan hun achtertuinen gelegen zijn aan deze watergangen.);
2. Bewoners van de Italiaanse buurt mogen gebruik maken van deze watergangen. Bij het gebruik van de boot dient u vooraf te controleren of de visplaats de u in gedachten heeft al bezet is door een collega visser die vanaf de oever bezig is;
3. Voor alle boten geld dat er een minimale afstand van 90 meter in acht genomen moet worden t.o.v. leden die aan het vissen zijn ter voorkoming van overlast;
4. Bij slepend vissen dient men er rekening mee te houden dat u de vislijnen van collega vissers niet oppikt;
5. Het gebruik van boten mag dit nimmer ten kosten gaan van de veiligheid, bij het gebruik van boten adviseren we om een zwemvesten te gebruiken. (Val je met kleding en/of zwaar schoeisel/laarzen in het water dan is zwemmen haast niet meer mogelijk.).

In gevallen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist Het Bestuur.

Namens het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Wilt u alle reglementen in een overzicht zien, klik dan hier.