Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene leden vergadering 2024

maart 14 @ 19:30 22:30

Op donderdag 14 maart 2024 houdt HSV – Ons Genoegen Maaspoort de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV)

Deze Algemene Leden Vergadering wordt gehouden in De Schans.

De Agenda punten:

Beste leden,
Het is mij een genoegen als secretaris jullie namens het bestuur van HSV Ons Genoegen Maaspoort uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 maart 2024. Deze vergadering wordt gehouden in Sociaal Cultureel Centrum ‘De Schans’ is hét bruisende middelpunt van De Maaspoort. Dé plek waar wijkbewoners buurtinitiatieven kunnen ontplooien en faciliteren.

Adres gegevens: Troelstradreef 160 – 5237 DE ‘s-Hertogenbosch

Er staan op de agenda een behoorlijk aantal belangrijke onderwerpen, uw aanwezigheid wordt als altijd bijzonder op prijs gesteld uiteraard.

Noteer ook alvast donderdag 14 maart 2024 aanvang 19:30u tot ongeveer 22:30u in jullie agenda. Op die avond gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van de sportvisserij in Nederland en wat dat voor onze federaties en Sportvisserij Nederland betekent. Politieke partijen als Partij voor de Dieren en de De Bossche Groenen zijn binnen onze gemeente behoorlijk actief om sportvisserij te verbieden. Als vereniging zijn wij hier al langer mee bezig zoals te zien onze website die ook hierin voorziet op:

http://www.hsvonsgenoegen.com/bossche-vissers-voelen-politiek-in-hun-nek-hijgen/
http://www.hsvonsgenoegen.com/nieuwsbrief-2023-hsv-ogm/
http://www.hsvonsgenoegen.com/voorstel-pvdd-amsterdam-weggestemd/

Daar waar Sportvisserij Nederland wat recenter op dit punt wakker is geworden geven wij als vereniging met verschillende publicaties al jaren tegengas. Het is o.a. Joep (J.J.M.) Gersjes die als fractievoorzitter van de politieke partij VOOR Den Bosch de ontwikkelingen op dit punt nauwlettend in de gaten houdt.

Opening voorzitter:
He verslag van de Voorzitter – De voorzitter Richard Leeuwis die ondertussen ook al weer één jaar actief is voor de verenigingsbelangen zal de Algemene Ledenvergadering openen.

Visuitzettingen:
Wat te doen met de visuitzetting: http://www.hsvonsgenoegen.com/special-carp/
Vanwege de op dit moment stijgende watertemperaturen heeft het bestuur d.d. 7 maart in een bestuursvergadering besloten dat Special Carp tot en met Maart 2024 de ruimte heeft zijn leveringsafspraak op het bestelde na te komen. De sponsoring bedragen zullen uiteraard bevroren blijven voor het beoogde doel en we doen Special carp het voorstel snel leveren en anders pas eind 2024 (december) of uiterlijk januari 2025 !

Verslag secretaris:
Jaarverslag secretaris – Dank sponsoren, de sponsoren geven de vereniging extra financiële ruimte voor het houden van leuke wedstrijden, vis-uitzettingen enz. enz. Wij verzoeken iedereen, en dus ook de leden doe zaken met onze sponsoren omdat je er zelf ook beter van wordt. – mededeling Fons Delmee als lid geschrapt bij HSV Ons Genoegen Maaspoort – Mike van der Maat uit functie ontheven als algemeen bestuurslid en opzegging lidmaatschap (met een aanpassing / toelichting hierop vanwege vragen gesteld door twee tot controle bevoegde personen die ook een agendapunt over deze casus hebben ingebracht.

Goedkeuring notulen ALV 2023:

Op zaterdag 6 april 2024 gaan we in en rond de Noorderplas de zaken eens goed opruimen en opschonen. Snoeiwerkzaamheden en opruim werkzaamheden zijn in ieders belang. Als vereniging organiseren we dus zelf deze schoonmaak-dag op 6 april, en dit is geen grap. Uw aanwezigheid wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Zie website: http://www.hsvonsgenoegen.com/agenda/hsv-ogm-grote-schoonmaak-snoei-en-hersteldag/

Bedanken van de vrijwilligers:
Dat wordt gedaan uit naam van de vereniging door de secretaris, maar ook de leden mogen hierin hun stemgeluid wel even laten horen. Afgelopen seizoen 2023 zijn de vrijwilligers aan het werk geweest om verschillende zaken weer netjes afgewerkt en opgeruimd te krijgen. Zoals bekend beschikken de meeste vrijwilligers over een 3e hengeltoestemming omdat meehelpen bij ons ook echt beloond wordt. Activiteiten overzicht: http://www.hsvonsgenoegen.com/projects/

Verslag penningmeester / ledenadministratie:

Dan volgt de rondvraag:
Zodat elk lid met haast zijn belangrijke vraag of opmerking kan maken aan het bestuur of de ALV.

Kascontrole-zaken:
De kascontrole commissie leden werken in opdracht van de ALV, zij zullen op 14 maart 2024 verslag uitbrengen van hun bevindingen en dan is het aan de ALV om hier bij wijze van spreken met de hamer op te slaan. Het doel van de kascontrole is het controleren van het financieel verslag en naar aanleiding van de controle advies aan de algemene vergadering uit te brengen over het wel of niet goedkeuren van dit verslag. De commissie heeft dus een adviserende rol waarin het advies gehoord dient te worden, maar niet bindend is.

Samenstelling nieuwe kascontrole commissie:
Met een aanpassing hierop op de wijze van controle volgens genomen besluit BV 7 maart 2024.

Vaststelling contributie HSV 2024/25 – liggelden boten:
Volgens besluit BV d.d. 7 maart 2024 geen aanpassingen hierop.

Bestuursleden aftredende leden volgens rooster:
Het termijn van 3 jaren zit er op voor sommige bestuursleden, dan ben je automatisch aftredend bestuurslid: t.w.: Pascal, Jack en Arnold. Zie website: http://www.hsvonsgenoegen.com/bestuur/ – Nieuwe bestuursleden toetredend? Arnold heeft aangegeven herkiesbaar te zijn, Jack heeft aangegeven zichzelf niet herkiesbaar te stellen en betreffende Pascal is nog open omdat deze verhinderd was bij de laatste BV d.d. 7 maart 2024. De secretaris heeft tijdens de BV van 7 maart j.l. kenbaar gemaakt te stoppen als secretaris én als bestuurslid. Er zijn dus meerdere vacatures op het punt van nieuwe bestuursleden.

Heel belangrijk: HH Artikel 7. Bestuur

  1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.
  2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt – met inachtneming van het bepaalde in lid 1 – het aantal bestuursleden vast.

Wij hopen van harte op jullie komst bij de ALV en kijken uit naar een vruchtbare vergadering.

Hopelijk u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur – De secretaris van HSV Ons Genoegen Maaspoort.

Aansluitend na de ALV:
Gezellig samenzijn.